Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach!

27.04
2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Celem jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu, a także adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.


Termin naboru: 3 kwietnia 2020 – 17 sierpnia 2020 godz. 15:00

Beneficjentami mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego);
  • organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w art. 1.6 n Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi. Zintegrowaną częścią przedsięwzięcia powinny być działania edukacyjno – informacyjne.  


Zakres przedmiotowy projektów:

  • zwiększenie powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;
  • przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;
  • zmniejszenie efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian;
  • likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody;
  • przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. elektromobilności czy rozwoju zrównoważonych środków transportu.

Budżet konkursu: 23 029 413 euro, tj. 99 392 643,57 zł

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania: 500 000 euro tj. 2 157 950,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 300 000 euro tj. 9 926 570,00 zł

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting