Działania edukacyjno – informacyjne w szkołach!

27.04
2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.

Głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków tj. pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i zapobiegawczych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział.


Termin naboru: 3 kwietnia 2020 – 31 sierpnia 2020 godz. 15:00

Beneficjentami mogą być podmioty zarządzające publiczną lub niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową.


Zakres przedmiotowy projektów:

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania adaptacyjne
i komponent edukacyjny oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie.

1.    Działania adaptacyjne i zapobiegawcze związane m.in. z:

a.     wprowadzeniem małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych,

b.     renaturalizacją cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji,

c.     zakładaniem zielonych ścian, dachów,

d.  tworzeniem terenów zielonych, wprowadzaniem elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacją terenów zdegradowanych,

e.    ograniczeniem produkcji odpadów i ich ponownym wykorzystaniem, wprowadzenie recyklingu,

f.     budowaniem powierzchni ekoedukacyjnych,

g.    instalacją małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego,

h.    oszczędzaniem energii oraz oszczędzaniem wody pitnej,

i.     wspieraniem bioróżnorodności.

2.    Działania edukacyjno-informacyjne powiązane tematycznie z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i polegające m.in.  na:

a.    kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie,

b.   aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie
w działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków,

c.    wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu
i adaptacji do ich skutków,

d.   zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej.


Budżet konkursu: 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna kwota dofinansowania: 200 000 euro tj. 863 180,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 800 000 euro tj. 3 452 720,00 zł

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting