Wsparcie Procesu
Inwestycyjnego

Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa pomysły biznesowe rzetelną i obiektywną analizą finansową opłacalności i wykonalności planowanych lub realizowanych przedsięwzięć.Oferujemy Państwu współpracę na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szczególności:

Nasz zespół ma bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowych ze środków UE, krajowych programów pomocowych, funduszy ochrony środowiska i programów wspierających obszary wiejskie.

Opracowanie założeń funkcjonalno – użytkowych planowanego przedsięwzięcia

Nasza firma posiada doświadczenie i niezbędne kwalifikacje w sporządzaniu programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest:

 • sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),
 • uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W uzgodnieniu z Klientem opracowujemy dokument, który stanowi podstawę dalszych działań związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia.

Sporządzenie orientacyjnych założeń kosztowych realizacji przedsięwzięcia

W oparciu o założenia programu funkcjonalno – użytkowego planowanego przedsięwzięcia, kalkulujemy wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do jego realizacji.

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia

Biznes plan jest podstawowym dokumentem, który prezentuje celowość i efektywność ekonomiczną danego przedsięwzięcia. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o komercyjne wsparcie finansowe oraz przy ubieganiu się o dotacje.

Właściwie sporządzony biznes plany pozwala na:

 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego wykonalności technicznej i ekonomicznej,
 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego opłacalności i trwałości w czasie,
 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego wpływu na rozwój i konkurencyjność organizacji na rynku.

Określenie potencjalnych źródeł sfinansowania przedsięwzięcia oraz pomoc w ich pozyskaniu

W oparciu o doświadczenie naszego zespołu pomagamy dobrać optymalne źródła finansowania Państwa przedsięwzięcia. W zależności od charakteru projektu możemy przygotować wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych i pomocowych funduszy krajowych oraz wnioski kredytowe i leasingowe.

W ostatnich 7 latach nasz Zespół pomógł Klientom pozyskać kredyty i dotacje na kwotę blisko 1 mld zł.

Opracowanie i wdrożenie dedykowanych modeli finansowania i realizacji inwestycji np. poprzez emisję obligacji przychodowych, lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Wspólnie z współpracującymi z nami instytucjami z sektora finansowego oraz kancelariami prawnymi możemy opracować i wdrożyć dedykowany (specyficzny) model finansowania i realizacji inwestycji. Sposób wyboru modelu finansowania w oparciu o dostępne instrumenty rynku finansowego następuje po dogłębnej i szczegółowej analizie. Projekty takie muszą spełniać rygorystyczne wymagania instytucji finansowych zarządzających danymi instrumentami.

Skoordynowanie realizacji przedsięwzięcia na etapie projektowania

Oferujemy usługę koordynowania prac projektowych, wyboru zespołu projektantów, kontroli postępu prac projektowych, uzyskania niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń niezbędnych przy przygotowaniu procesu inwestycyjnego.

Podjęcie się zastępstwa inwestycyjnego

Oferujemy Inwestorom usługę zastępstwa inwestycyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów ze środków krajowych jak i funduszy unijnych, możemy zaoferować Państwu profesjonalną i kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu od pomysłu do końcowego rozliczenia i zakończenia inwestycji. Na bazie udzielonego nam pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Klienta realizujemy wszelkie czynności zmierzające do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Rozliczenie środków pomocowych przed donatorem (wnioski o płatność, sprawozdania i raporty)

W przypadku inwestycji realizowanych w oparciu o środki pomocowe, zasadniczą rolę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycji jest sposób i jakość jej rozliczenia . Ze względu na przepisy i wymogi unijnych instytucji odpowiedzialnych za transfer środków publicznych proces rozliczania finansowania jest bardzo złożony i skomplikowany. Dla jego realizacji niezbędnie staje się zaangażowanie specjalistów w tym zakresie.

W ramach naszej oferty proponujemy:

 • analizę prowadzonych działań w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia,
 • przygotowanie opisu przedkładanych do rozliczenia dokumentów finansowych,
 • opracowanie sprawozdań okresowych i końcowych

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są głównym narzędziem stosowanym przy zlecaniu robót i usług finansowanych ze źródeł publicznych. Jest on również mechanizmem na przejrzystość redystrybucji środków publicznych.

Oferujemy kompleksową obsługę zamówień publicznych:

 • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego,
 • prowadzenie postępowania odwoławczego,
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting