Programy pomocowe
Fundusze Europejskie

Tak pracujemy, tak działamy

Na każdym etapie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, nasz partner biznesowy może liczyć na pełną kompleksowość usług: fachowe doradztwo, wsparcie eksperckie - prawnicze, inżynieryjne, naukowo-badawcze. Przygotowanie wniosku i pomoc w zdobyciu funduszy unijnych to efekt pracy CRP Konsulting na wielu płaszczyznach. Dzięki temu, że stoi za nami wieloletnie doświadczenie najwyższej klasy fachowców, możemy cały proces przeprowadzić profesjonalnie, a czas oczekiwania na zadowalające efekty skrócić do minimum.

Po pierwsze - rozmowa

Przy każdym projekcie najważniejsze jest rozpoznanie oczekiwań partnera biznesowego, oszacowanie możliwości uzyskania dofinansowania oraz dobór odpowiedniego programu pomocowego. Określamy więc zakres inwestycyjny, który jest możliwy do sfinansowania, dobieramy źródła pomocowe. Dopiero kiedy nasz partner ma pewność, że zakres wsparcia jest zadowalający, przystępujemy do dalszych działań.

Po drugie - wstępna weryfikacja projektu

Na tym etapie w oparciu o kryteria wyboru danego projektu zajmujemy się sprawdzaniem czy projekt kwalifikuje się do wsparcia pomocowego, oceniamy szanse na otrzymanie pieniędzy oraz jasno określamy zasady i wymagania unijne na jakich takie wsparcie może być udzielone.

Po trzecie - współpraca na etapie przygotowania projektu

Kiedy konsultacje z partnerem biznesowym dobiegną końca, przystępujemy do stworzenia biznesplanu dla przedsiębiorców lub studium wykonalności w przypadku samorządów. W 75 procentach przypadków pomagamy skompletować całą dokumentację od A do Z. To dobre i wygodne rozwiązanie z punktu widzenia naszych klientów. Przy pomocy ekspertów i instytucji branżowych zbieramy konieczne opinie, dokumentację budowlaną, wnioski, załączniki; w imieniu partnerów nawiązujemy kontakty z centrami naukowo-badawczymi, instytucjami wsparcia patentowego i innowacyjnego, koordynujemy działania wszystkich stron związanych z projektem, inicjujemy i monitorujemy przebieg konsultacji, procedur przetargowych, negocjacji z bankami.

Nasi pracownicy dostosowują projekt kwalifikujący się do uzyskania funduszy do wymogów unijnych, wybierają najkorzystniejsze rozwiązania, określają model biznesowy projektu, zakres finansowo – rzeczowy. Wszystkie nasze prace, które podejmujemy na tym etapie mają służyć zwiększeniu szans na otrzymanie wnioskowanych funduszy.

Po czwarte - sporządzenie wniosku

Nasze wieloletnie doświadczenie, szacunek do klientów i profesjonalizm nie pozwala nam na korzystanie z gotowych wzorów wniosków, które można znaleźć w internecie. Każdy wniosek aplikacyjny piszemy od podstaw, zawsze jest to praca autorska, na każdym etapie konsultowana z naszym klientem. Dzięki temu do minimum możemy ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie wsparcia unijnego. Na tym etapie wprowadzamy również do generatora wniosek o dotację wraz z załącznikami: analizami finansowymi, biznesplanem, studium wykonalności.

Po piąte – współpraca po złożeniu wniosku

Złożenie wniosku nie kończy naszej współpracy z klientem. Na każdym etapie może on liczyć bowiem na naszą pomoc, doradztwo, opiekę. Aż do chwili zawarcia umowy o dofinansowanie i w czasie trwania oceny wniosku wykonujemy konieczne uzupełnienia, wprowadzamy niezbędne zmiany, utrzymujemy kontakt z instytucjami finansującymi, ekspertami, obsługujemy proces odwoławczy.

Po szóste – rozliczenie projektu

Ścisłe przestrzeganie wytycznych funduszy pomocowych oraz przepisów obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej to podstawa sukcesu każdego projektu. Dbamy o to, by rozliczenie projektów przebiegało płynnie i było zgodne z założonymi i wymaganymi prawem procedurami.

Przygotowanie i złożenie wniosku to dopiero połowa drogi. Pozostałe 50 procent stanowi właśnie poprawne rozliczenie projektu. Na tym etapie zajmujemy się dokumentacją rozliczeniową, poprawnością fakturowania – wymogami zgodnymi z zasadami kwalifikowalności kosztów.

Po siódme – kompleksowe usługi dodatkowe

Doskonale rozumiemy, że każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też jesteśmy elastyczni i warunki współpracy z klientami zawsze ustalamy dla każdego projektu osobno, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. Aby jak najlepiej wypełnić powierzone nam zadania oraz służyć klientom kompleksowym wsparciem w naszej ofercie są usługi dodatkowe, często niezbędne przy przygotowaniu wniosków pomocowych. Zajmujemy się m.in. zamówieniami publicznymi, promocją projektu, przygotowaniem specyfikacji, a także innymi dodatkowymi opracowaniami i analizami.

Nasi klienci to:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki komunalne, związki wyznaniowe
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; w tym również grupy kapitałowe
  • sektor rolny
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting