Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,97MWp w Mścicach już gotowa

19.07
2019
Projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,97MWp w m. Mścice gm. Będzino” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł a jego realizacja dobiegła końca.


Nasza firma opracowała i skompletowała wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści a po podpisaniu przez Beneficjenta umowy
o dofinansowanie pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu realizując zadania związane z rozliczaniem otrzymanej dotacji, przygotowywaniem harmonogramów, opracowywaniem wniosków
o płatność i wsparciem całego procesu inwestycyjnego oraz zadania związane z uzyskaniem promesy udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii a w dalszym etapie koncesji, która została udzielona przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 18.07.2019.


Główny cel projektu to produkcja energii elektrycznej z OZE a cel pośredni to redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery.


Realizacja projektu polegała na zaprojektowaniu i budowie systemu modułów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem energetycznym SN.


Całkowita wartość projektu wyniosła 4 912 660,99 zł a wartość dofinansowania z RPO WZ to 2 412 973,82 zł.


Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting